برچسب: یورو به ین ژاپن

EUR/JPY:

EUR/JPY:

بار دیگر 127.00 ثابت کرد که یک مانعی برای دست اورد های بعدی در CROSS است.اگر چه هنگامی که باریک ...

USD/JPY:

USD/JPY:

یک انعکاس قابل توجهی در USD/JPY در ادامه دو تاش ناموفق برای رسیدن به 200DMA داشتع(105.54).در عوض این یک دری ...

Recommended.

Trending.